Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van SylviSchiller.com, verantwoordelijke: Sylvi Schiller, Wilhelmstraße 5 D-01445 Radebeul, Duitsland

§ 1  Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle lopende en toekomstige zakelijke overeenkomsten tussen Sylvi Schiller en haar klanten. Ze gelden alleen voor consumenten.

§ 2  Aanbod en overeenkomst
1. Het online aanbod van ons assortiment betekent geen bindende overeenkomst. De klant bevestigt op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals die vermeld staan op het scherm (benaming, prijs, onderdelen, gewicht, hoeveelheid, kleur, bijzondere producteigenschappen, kostprijs van de prestaties enz.) en verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Door de bestelling te plaatsen en te bevestigen geeft de klant te kennen algeheel en onverkort in te stemmen met de bijzondere verkoopsvoorwaarden die bij uitsluiting van toepassing zijn op de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om de bestelling al dan niet te honoreren.
Bestellingen gelden als geaccepteerd wanneer de levering aan en betaling door de klant hebben plaatsgevonden of wanneer de klant schriftelijk zijn bestelling bevestigd. In het geval een bestelling niet in behandeling wordt genomen, wordt de klant hiervan direct op de hoogte gesteld.
2. Indien de klant de producten online bestelt, dan ontvangt hij hiervan zo snel mogelijk een bevestiging op het door hem opgegeven adres.  Deze bevestiging is slechts een bevestiging van ontvangst van de bestelling. De overeenkomst is hiermee nog niet gesloten. Dit gebeurt pas wanneer eerder genoemde handelingen zijn gedaan.

§ 3 Recht op terugzending van koopwaar en bedenktijd
Als consument heeft u recht op terugzending van koopwaar en bedenktijd. Dit geldt niet wanneer de bestelling door een onderneming wordt geplaatst.
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sylvi Schiller, Wilhelmstraße 5 D-01445 Radebeul, Duitsland, telefoonnummer: 06 21 884 675; e-mail: sylvischiller.com), via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post,of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug (met uitzondering van de kosten die samenhangen met andere dan de standaard door ons aangeboden verzendwijzen). Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te sturen of te overhandigen:
Sylvi Schiller
Wilhelmstraße 5
D-01445 Radebeul
Duitsland
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Indien u de overeenkomst wil herroepen, vult u dan onderstaande informatie in en stuur deze aan ons terug: Sylvi Schiller, Wilhelmstraße 5, D- 01445 Radebeul, Duitsland. Deze informatie kunt u ook per e-mail (info@sylvischiller.com) of via het contactformulier aan ons terugsturen.
Hiermee herroep(en) ik/wij de met mij/ons afgesloten overeenkomst betreffende de volgende de koop van de volgende producten (*):
Bestelt op*…………. / ontvangen op*…………
Naam van de consument(en):………………
NAW van de consument
Handtekening van consument (alleen indien herroeping schriftelijk op papier plaatsvindt)
Datum
* Doorhalen wat niet van toepassing is
Einde van artikel ‘Recht op terugzending van koopwaar en bedenktijd’

§ 4  Prijs, retourkosten en leveringskosten
De verzendkosten zijn niet in de opgegeven prijzen inbegrepen. Voordat u de definitieve rekening van ons ontvangt, zullen wij u over de verzendkosten informeren. Op het moment dat u hiermee akkoord gaat, ontvangt u van ons de definitieve rekening, kunt u het geld aan ons overmaken waarna wij de bestelde producten zullen verzenden.
In het geval van grensoverschrijdende leveringen, kan het mogelijk zijn dat extra belastingen aan u doorberekend zullen worden. Ook hierover zult u vooraf worden geïnformeerd.

§ 5  Waarborg en aansprakelijkheid
De klant heeft recht op de wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken op de verkochte producten. De waarborg geldt een jaar na levering van de producten echter er bestaat evenwel geen enkele verplichting tot waarborg in geval van fouten, gebreken of schade te wijten aan verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of onzorgvuldige behandeling.

Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht, is Sylvi Schiller niet aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enigerlei schade dan wel directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of schade anderszins voortkomend uit het gebruik van de producten.
b) Ongeacht enige schade die u of derden om wat voor reden dan ook eventueel lijden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle schade waar hieraan gerefereerd wordt en alle directe of algemene schade in contract of anderszins), is de gehele aansprakelijkheid van Sylvi Schiller die voortkomt uit of verbonden is aan het gebruik van de producten beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door u betaald is voor de producten in kwestie.
Sylvi Schiller levert producten die door de aard van het gebruikte materiaal sporen van gebruik kunnen hebben. In die gevallen is de aanwezigheid van deze sporen al verrekend met de hiervoor te betalen prijs.
Als consument wordt u verzocht de producten op het moment van inontvangstneming te controleren op sporen van beschadigingen die tijdens het transport zijn ontstaan en deze te melden aan zowel de transporteur als Sylvi Schiller.

§ 6  Eigendomsvoorbehoud
De producten blijven eigendom van Sylvi Schiller totdat volledige betaling door ons ontvangen is.

§ 7   Privacybescherming en bescherming persoonsgegevens
Sylvi Schiller is gehouden tot bescherming van uw privacy. Alle persoonsgegevens die worden ingezameld wanneer u zich aanmeldt bij onze site, worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of openbaar te maken aan wie dan ook.
Door een bestelling te plaatsen op de website www.sylvischiller.com stemt u in met het gebruik door de onderneming van de u betreffende persoonsgegevens die u hebt meegedeeld of die worden ingezameld wanneer u navigeert op de website. Wij hebben deze gegevens (naam, e-mailadres, postadres, nummer enz.) nodig om uw bestellingen te verwerken.
Bestellingen (met informatie over uw account) worden verzonden via een beveiligde server. Alle gegevens die u ons meedeelt worden door de beveiligingssoftware (SSL) versleuteld voordat ze naar ons worden verzonden. Bovendien worden alle uitgewisselde berichten beschermd tegen ongeoorloofde toegang door derden.

§ 8  Slotbepalingen
Op overeenkomsten tussen Sylvi Schiller en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

↓